Loading...

Regulamin sklepu internetowego www.motofenek.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.motofenek.pl. Sklep prowadzi Jarosław Matejek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DevsElite Jarosław Matejek wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem al. Beliny-Prażmowskiego 49a/6, 31-514 Kraków NIP: 9452028094 REGON: 121185320, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00 poprzez:
 3. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w zakładce Regulamin sklepu na stronie motofenek.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet. Zagrożenie może polegać na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 6. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary prezentowane w Sklepie motofenek.pl są wolne od wad.
 7. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena Towaru została wskazana bez kosztów przesyłki.
 8. Cena produktu wyświetla się w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu obok informacji o obniżonej cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w Sklepie Internetowym, wyświetla się najniższą ostatnią cenę produktu dostępnego na www.motofenek.pl w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 9. MOTO FENEK odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.
 10. MOTO FENEK nie pobiera żadnych opłat za komunikację z biurem MOTO FENEK przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym Klient może ponieść jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.
 11. Sprzedaż dokonywana jest tylko na terenie Polski.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 13. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, Kupujący może się zarejestrować na stronie Sklepu (rejestracja nie jest jednak konieczna do składania Zamówień w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. W przypadku rejestracji, kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie adresu e-mail i hasła dostępu.

§2. Definicje

 1. Sprzedawca – Jarosław Matejek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DevsElite Jarosław Matejek, al. Beliny–Prażmowskiego 49a/6, 31-514 Kraków, NIP: 9452216306, REGON: 369265860.
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.motofenek.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 8. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.motofenek.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 10. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje niezwłocznie e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji Zamówienia.
 5. Zawartość Sklepu jest prezentowana wyłącznie w celu informacyjnym. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje dopiero po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, co następuje po otrzymaniu drugiego maila, potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 6. Aktualny status realizacji Zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Sklepu.
 7. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
 8. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności: za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
 9. Kupujący za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, informującej o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 10. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Ponadto informacja o standardowych kosztach dostawy uwidoczniona została na podstronie „Wysyłka” w stopce Sklepu. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego.
 11. Standardowe koszty wysyłki (paczka do 25kg) kształtują się następująco:
  1. InPost Paczkomaty24 – 16 zł brutto,
  2. InPost Paczkomaty24 - za pobraniem – 20 zł brutto,
  3. InPost Kurier - 16 zł brutto,
  4. InPost Kurier - za pobraniem - 18 zł brutto.
 12. Darmowa wysyłka obowiązuje przy zamówieniach o łącznej wartości powyżej kwoty 400 zł brutto.

§4. Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest wskazanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem przez kuriera, procedura realizacji Zamówienia przebiega po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Termin realizacji Zamówienia (wraz z dostawą) wynosi średnio 7 dni. W przypadku przewidywanego przedłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym każdorazowo i niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
 5. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.
 6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:
  1. wysyłka Towaru firmą kurierską InPost,
  2. wysyłka Towaru do Paczkomatu InPost.
 7. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
 8. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.

§5. Rejestracja

 1. Kupujący może utworzyć konto Kupującego na stronie motofenek.pl, dokonując w tym celu nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia na stronie.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie motofenek.pl i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Kupujący ustala indywidualne hasło.
 4. Rejestracja polega na udostępnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Kupującemu modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Kupujący, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Kupującego, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Kupującego w przypadku działania przez Kupującego na szkodę Sprzedawcy lub innych Kupujących, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Kupującego jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Kupującego zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Kupującego i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Kupującego. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o zablokowaniu dostępu do Konta Kupującego drogą elektroniczną na adres podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

§6. Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta (niezgodność towaru z umową)

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk
  • b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
   • • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
   • • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
   • • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  • c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §6 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §6 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  • a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  • b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §6 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §6 ust. 8 powyżej;
  • b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §6 ust. 10 do §6 ust. 12 powyżej;
  • c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  • d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §6 ust. 7 do §6 ust. 12 powyżej;
  • e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§7. Rękojmia dla Przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  • a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  • b. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
 7. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

§8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: sklep@motofenek.pl, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: ul. Gromadzka 101, 30-719 Kraków. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9. Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 4. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwością sądu Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje Kupujących na adres e-mail na co najmniej 7 dni przed terminem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Kupujący informuje o tym Sprzedawcę na adres e-mail, a wówczas Sprzedawca usuwa konto Kupującego. Zamówienia złożone przez Kupujących przed zmianą Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.motofenek.pl (zakładka „Regulamin sklepu”).
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu, dokonującemu zakupów, treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  • 1. Udostępnienie Regulaminu,
  • 2. Przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  • 3. Dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.